Nu kan Kopplarlunden skapas

19 oktober 2021

De nya detaljplanerna för Kopparlunden har nu vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att det nya Kopparlunden kan skapas där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Fastighetsägarna kan nu söka bygglov för nya byggnader och staden kan börja anlägga nya gator, parker och torg i området.

Bild: Västerås stad
Bild: Västerås stad

– Det är otroligt roligt att detaljplanerna nu vinner laga kraft så att vi kan utveckla Kopparlunden samtidigt som vi gör den unika kulturmiljön mer tillgänglig för västeråsarna. Genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser kan vi göra hela området till en mer levande, trygg och trivsam stadsdel, säger Staffan Jansson, S, kommunstyrelsens ordförande.

Den 2 september antog kommunfullmäktige de tre detaljplanerna Syd, Mitt och Norr för Kopparlunden. Efter det har det varit en överklagandeperiod på tre veckor.

Inga överklaganden har kommit in. Länsstyrelsen har även meddelat att de inte kommer att överpröva detaljplanerna, ett beslut de ska ta för varje detaljplan som antas av kommunen. Detta innebär att detaljplanerna nu vinner laga kraft och blir juridiskt bindande.

De nya detaljplanerna ger förutsättning att omvandla Kopparlunden till en blandad stadsbebyggelse med exempelvis nya bostäder. De ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar. Den värdefulla industrimiljön skyddas nu mer jämfört med de tidigare detaljplanerna som gällde för området.

– Jag är oerhört stolt över resultatet, särskilt över att varje detaljplan har sin egen karaktär och samtidigt knyter ihop hela området. Västerås industrihistoria med innovation mot framtiden kommer att speglas i detta framtidsområde, säger Staffan Jansson.

Stora förändringar sedan start

Arbetet med detaljplanerna började 2017 och föregicks av ett omfattande planarbete för hela området. Sedan de första detaljplaneförslagen presenterades i samrådet 2019 har stora förändringar skett för att bättre värna kulturmiljön och möta de åsikter som kommit in. Kulturmiljöutredningar och gestaltningsprogram har tagits fram, dessa har varit viktiga underlag för ändringarna. En förändring som skett är att höjden och placering av ny bebyggelse har ändrats. Ambitionsnivån när det gäller hur nya byggnader ska anpassas till områdets industrikaraktär är hög, bland annat kan mycket tegel användas som fasadmaterial. Det finns även fler parker nu jämfört med i de tidigare förslagen. Förskolegårdarna har också blivit större.

– Planerna för Kopparlunden har tagits fram i unikt samarbete med fastighetsägarna och med västeråsarna. Jag vill tacka alla västeråsare som har lämnat synpunkter i samråd och granskning. Det har tillfört mycket. Västeråsarna känner otroligt mycket för sitt Kopparlunden och det kommer gagna utvecklingen framöver. Det finns ett tydligt gestaltningsprogram för området som präglas av ordet varsamhet, säger Monica Stolpe Nordin, C, ordförande i byggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Nu kan fastighetsägarna söka bygglov för att exempelvis kunna bygga bostäder. Gator, torg och parker kommer att projekteras och sedan anläggas. I vissa delar av området kommer det behöva göras miljösaneringar då det är gammal industrimark.

Västerås industrihistoria med innovation mot framtiden kommer att speglas i detta framtidsområde.

– Tillsammans har fastighetsägarna och staden tagit fram en genomförandeplan för att kommande byggnationer ska kunna genomföras i rätt ordning samtidigt som områdets pågående verksamheter ska fungera, säger Katarina Berg projektledare för Kopparlunden på Västerås stad.

De tre detaljplanerna omfattar cirka 1 700 bostäder och plats för butiker, kontor och förskolor. Byggstart väntas ske i slutet av 2022 eller under 2023.

Metallverksgatan flyttas

En av de första åtgärderna när det gäller allmän platsmark, dvs gator, parker och torg, är att bygga om södra delen av Metallverksgatan. Gatan löper genom hela området från Kopparbergsvägen till Östra Ringvägen. Gatan kommer att få en ny sträckning. Där Metallverksgatan går idag ska det på sikt bli ett parkstråk för fotgängare och cyklister

Samarbetet med fastighetsägarna

En viktig aspekt i planeringen av det framtida Kopparlunden är att Västerås stad inte äger så mycket mark här utan att området ägs av ett stort antal fastighetsägare. Samarbete har därför varit en förutsättning för att få en helhetssyn för området och även för att kunna skapa allmänna ytor som parker och torg.

– För oss har det varit helt avgörande med ett gott samarbete mellan fastighetsägarna och staden. Det har varit en förutsättning för att kunna skapa planer där vi bibehåller de kvaliteter som finns i Kopparlunden samtidigt som vi utvecklar området. Vi har arbetat med det här i nio år. Att detaljplanerna nu vinner laga kraft innebär att vi äntligen kan förverkliga de idéer som vi tillsammans skapat under så många år. Utvecklingen av Kopparlunden är viktig både för fastighetsägarna och för Västerås som helhet, säger Michael Larsson som är vd på Archus Development och projektledare för samordningen av fastighetsägarna.

Kopparlunden utvecklas i fyra nya detaljplaner. Det är tre av dem som har vunnit laga kraft nu. Den fjärde, detaljplan Öst, kommer att påbörjas i ett senare skede.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.